Grabka & Sawicki

NOTARIUSZE S.C.

Kontakt

Kancelaria

Zespół

W pierwszej kolejności zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią. Można nas odwiedzić osobiście w apartamentowcu przy ul. Panoramicznej 2 lokal 38 w Kielcach lub zadzwonić na jeden z podanych numerów telefonu, ewentualnie zostawić telefon lub maila w celu kontaktu

Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

Po zapoznaniu się z sytuacją prawną, zarekomendujemy Państwu optymalne rozwiązanie dla celu jaki chcecie osiągnąć. Kolejnym elementem jest skompletowanie dokumentów oraz ich przekazanie (poprzez mail, fax lub osobiście). Na tej podstawie zostanie przygotowywany projekt aktu notarialnego. Ostatnim krokiem jest odczytanie oraz podpisanie aktu notarialnego przez Strony oraz notariusza w siedzibie Kancelarii.

Wyróżnia nas elastyczne podejście do terminów dokonania czynności notarialnych – obsługujemy Klientów w soboty i weekendy, a także późnym popołudniem i wieczorami. W sprawach gdy wymagają tego okoliczności jesteśmy też w stanie dojechać do klienta i dokonać czynności wyjazdowej w domu, siedzibie firmy czy innym umówionym miejscu.

Notariusz (dawniej rejent) to prawnik mianowany przez ministra sprawiedliwości i upoważniony przez niego do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Czynności dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter czynności urzędowych, a dokumenty wydawane przez notariusza mają walor dokumentu urzędowego. Z formalnego punktu widzenia notariusze nie świadczą usług, jak adwokaci czy radcowie prawni, lecz dokonują czynności notarialnych, podobnie jak sądy. Działalność notariusza reguluje ustawa - Prawo o notariacie. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz jest osobą zaufania publicznego i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Notariusze więc dokonują czynności notarialnych na mocy uprawnień nadanych im przez państwo polskie w zakresie czynności dla których ustawa wymaga takiej formy dla ich ważności lub wtedy gdy stronnych chcą nadać danej czynności formę aktu notarialnego dla pewności i stabilności obrotu.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 lutego1991 roku Prawo o notariacie Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza. Przepis powyższy jest gwarancją ustawową z jednej strony obowiązku notariusza do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o jakich dowiedział się od osób które dokonują bądź zamierzają dokonać czynności notarialnych z drugiej strony daje notariuszowi prawo do zachowania milczenia w tych sprawach

Od tajemnicy notarialnej notariusz może być zwolniony jedynie w przypadku gdy zeznaje jako świadek przed Sądem przez Sąd albo Ministra Sprawiedliwości.

Tajemnica trwa także w wypadku gdy notariusz przestaje piastować swoje stanowisko. Oczywiście tajemnica notarialna nie obejmuje informacji jakie notariusz ma obowiązek przekazać zgodnie z prawem np. w celach informacji finansowej i podatkowej oraz w związku z przeciwdziałanie praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Kancelaria Notarialna Grabka Sawicki S.C położona jest w centrum Kielc w apartamentowcu przy ul. Panoramicznej 2, lokal 38. Znajdujemy się w pobliżu Dworca PKS i PKP oraz klika kroków od ul. Sienkiewicza. Ul. Panoramiczna jest przecznicą ul. Paderewskiego. Przed Kancelarią znajduje się wiele miejsc miejskich miejsc postojowych. Specjalnie dla naszych klientów posiadamy także na wyłączność przed wejściem do Kancelarii bezpłatne miejsce postojowe. Załatwiając u nas sprawę nie musisz obawiać się, że nie ma gdzie zaparkować, parkomat jest nieczynny, nie masz drobnych a pobór opłat kartą w strefie parkowania nie działa. Umów się, dojedź bezpiecznie i zaparkuj na naszym miejscu przeznaczonym specjalnie dla klientów.

W związku z centralnym położeniem bardzo łatwo można do nas dojechać z wszystkich dzielnic, osiedli i terenów ościennych Kielc, takich jak: Bukówka, Barwinek, Baranówek, Bocianek, Białogon, Czarnów, Dąbrowa, Domaszowice, Dyminy, Dobromyśl, Głęboczka, Herby, Osiedla Jagiellońskie, Jana Czarnockiego, Jana Kochanowskiego, Karczówka, Kawetczyzna, Łazy, Na Stoku, Niewachlów I, Niewachlów II, Nowy Folwark, os. Chęcińskie, Świętokrzyskie, Ostra Górka, Pakosz, Piaski, Pietraszki, Pod Dalnią, Pod Telegrafem, Podkarczówka, Posłowice, Sady, Sandomierskie, Sieje, Sitkówka, Skrzetle, Słoneczne Wzgórze, Słowik, Szydłówek, Ślichowice, Śródmieście, Uroczysko, Wielkopole, Wietrznia, Zagórska Północ, Zagórska Południe, Zalesie, Osiedle Związkowiec.

Problemu z dojazdem nie będą mieli także mieszkańcy ościennych miejscowości np. Radlin, Chęciny, Miedziana Góra, Bilcza, Piekoszów, Morawica, Masłów, Górno, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia, Raków, Zagnańsk, Bieliny, Łopuszno, Nowiny, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Strawczyn, Mniów.

W pobliżu kamienicy w której znajduje się Kancelaria znajdują się miejskie oraz prywatne miejsca parkingowe, gdzie bezpiecznie zostawią Państwo samochód. W pobliżu Kancelarii znajduje się także wielopoziomowy parking Centrum.

Dla osób, które preferują komunikację miejską dojazd do kancelarii notarialnej także nie będzie problemem. Kilka kroków od kancelarii znajduje się przystanek Autobusowy przy ul. Czarnowskiej oraz dworzec PKS. Bliskość ulicy Sienkiewicza, ZUS, Urzędów oraz dogodny dojazd i dojście powodują, że dotarcie do nas nie będzie problemem

Czynności Notarialne

Notariusz Kielce
Notariusz Kielce
Notariusz Kielce
Notariusz Kielce

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Wśród najczęściej realizowanych czynności znajdują się między innymi:

 • umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokalowych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali.
 • umowy darowizny nieruchomości gruntowych, lokalowych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali.
 • oświadczenia lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokali.
 • akty ustanowienia hipoteki.
 • akty ustanowieniem służebności oraz użytkowania.
 • umowy zamiany.
 • umowy dożywocia.
 • sporządzenie testamentów zwykłych.
 • sporządzenie testamentów z zapisem zwykłym.
 • sporządzanie testamentu z zapisem windykacyjnym.
 • sporządzenie testamentów z pozbawieniem prawa do zachowku (wydziedziczeniem).
 • sporządzenia testamentów z poleceniem.
 • sporządzenia oświadczeń o odrzuceniu lub przyjęciu spadku.
 • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości.
 • pełnomocnictwa.
 • protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia.
 • umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy).
 • poświadczenie podpisu pod dokumentem.
 • umowy o dokonanie działu spadku.
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia.
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków.
 • akty ustanowienia fundacji.
 • sporządzanie umów, aktów założycielskich, statutów spółek.
 • sporządzanie protokołów posiedzeń organów spółek, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych osób prawnych.
 • sporządzanie protokołu potwierdzającego otwarcie strony internetowej.
 • potwierdzenie okazania wiadomości SMS, maila.
 • akty poddania się egzekucji.
 • legalizacje własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów.
 • przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych (depozyt notarialny).
 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.
 • poświadczenie daty okazania dokumentu.
 • sporządzenie protestów weksli i czeków.
 • poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu.
 • poświadczenie pozostawiania osoby przy życiu.
 • sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.
 • sporządzenie protokołu z otwarcia testamentu.

Dokumenty

Zastanawiasz się jakie dokumenty musisz przygotować przed wizytą?

WYKAZ DOKUMENTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI

 1. Podstawa nabycia – w zależności od okoliczności konkretnej sprawy to jest od tego na jakiej podstawie aktualny właściciel uzyskał swoje prawo własności może to być między innymi akt notarialny na podstawie którego doszło do nabycia nieruchomości, orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, orzeczenie sądu o dziale spadku, ugoda sądowa, decyzja Akt Własności Ziemi dla nieruchomości gruntowych których własność stwierdzono przed 1989 lub inne zależnie do okoliczności,
 2. Numer księgi wieczystej,
 3. Wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków (jeśli kartoteka jest złożona) - Starostwo Powiatowe,
 4. Wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku gdy powierzchnia nieruchomości wskazana w księdze wieczystej nie pokrywa się z powierzchnią wynikając a z wypisu z rejestru gruntów oraz w przypadku gdy dla nieruchomości która będzie przedmiotem będzie zakładana nowa księga wieczysta (nieruchomość składa się z kilku działek a przedmiotem umowy będzie jedna z nich lub nie ma założonej księgi wieczystej ewentualnie nieruchomość została podzielna przez geodetę na kilka działek)- Starostwo Powiatowe,
 5. Zaświadczenie ze Starostwa wydane w trybie ustawy o lasach,
 6. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy z którego będzie wynikać czy nieruchomość objęta jest ustaleniami Decyzji o Warunkach zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego a także czy nieruchomość leży na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji lub w strefie ekonomicznej,
 7. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/ Gminy o ilości osób zameldowanych
 8. Jeśli na nieruchomości jest budynek w trakcie budowy konieczne będzie również wskazanie decyzji Pozwolenie na Budowę (PnB) lub zgłoszenia robót budowlanych oraz opis stanu zaawansowania budowy na podstawie dziennika budowy
 9. Jeśli budynek jest nowy również decyzja o Pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy

 1. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy to jest od tego na jakiej podstawie aktualny właściciel uzyskał swoje prawo własności może to być między innymi akt notarialny na podstawie którego doszło do nabycia nieruchomości, orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, orzeczenie sądu o dziale spadku, ugoda sądowa, decyzja Akt Własności Ziemi dla nieruchomości gruntowych których własność stwierdzono przed 1989 lub inne zależnie do okoliczności
 2. Numer księgi wieczystej,
 3. Wypis z rejestru gruntów - Starostwo Powiatowe,
 4. Wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku gdy powierzchnia nieruchomości wskazana w księdze wieczystej nie pokrywa się z powierzchnią wynikając a z wypisu z rejestru gruntów oraz w przypadku gdy dla nieruchomości która będzie przedmiotem będzie zakładana nowa księga wieczysta (nieruchomość składa się z kilku działek a przedmiotem umowy będzie jedna z nich lub nie ma założonej księgi wieczystej ewentualnie nieruchomość została podzielna przez geodetę na kilka działek),
 5. Zaświadczenie ze Starostwa wydane w trybie ustawy o lasach
 6. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy z którego będzie wynikać czy nieruchomość objęta jest ustaleniami Decyzji o Warunkach zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego a także czy nieruchomość leży na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji lub w strefie ekonomicznej,

 1. Podstawa nabycia, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy to jest od tego na jakiej podstawie aktualny właściciel uzyskał swoje prawo własności może to być między innymi przydział lokalu lub akt notarialny na podstawie którego doszło do nabycia nieruchomości, orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, orzeczenie sądu o dziale spadku, ugoda sądowa,
 2. Numer księgi wieczystej,
 3. Zaświadczenie ze Spółdzielni o osobach którym przysługuje prawo do lokalu oraz o stanie zaległości,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o ilości osób zameldowanych.

 1. Podstawa nabycia w zależności od okoliczności konkretnej sprawy to jest od tego na jakiej podstawie aktualny właściciel uzyskał swoje prawo własności może to być między innymi: przydział lokalu lub akt notarialny na podstawie którego doszło do nabycia nieruchomości, orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, orzeczenie sądu o dziale spadku, ugoda sądowa,
 2. Zaświadczenie ze Spółdzielni o osobach którym przysługuje prawo do lokalu oraz o stanie zaległości,
 3. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o ilości osób zameldowanych,
 4. Dodatkowo jeśli kupujący chce założyć księgę wieczystą zaświadczenie ze Spółdzielni do założenia księgi wieczystej.

 1. Podstawa nabycia, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy to jest od tego na jakiej podstawie aktualny właściciel uzyskał swoje prawo własności może to być między innymi akt notarialny na podstawie którego doszło do nabycia nieruchomości, orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, orzeczenie sądu o dziale spadku, ugoda sądowa, decyzja Akt Własności Ziemi dla nieruchomości gruntowych których własność stwierdzono przed 1989 lub inne zależnie do okoliczności,
 2. Wypis z rejestru gruntów,
 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku gdy powierzchnia nieruchomości wskazana w księdze wieczystej nie pokrywa się z powierzchnią wynikając a z wypisu z rejestru gruntów oraz w przypadku gdy dla nieruchomości która będzie przedmiotem będzie zakładana nowa księga wieczysta (nieruchomość składa się z kilku działek a przedmiotem umowy będzie jedna z nich lub nie ma założonej księgi wieczystej ewentualnie nieruchomość została podzielna przez geodetę na kilka działek)- Starostwo Powiatowe,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy z którego będzie wynikać czy nieruchomość objęta jest ustaleniami Decyzji o Warunkach zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego a także czy nieruchomość leży na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji lub w strefie ekonomicznej,
 5. Jeśli na nieruchomości jest budynek w trakcie budowy konieczne będzie również wskazanie decyzji Pozwolenie na Budowę (PnB) lub zgłoszenia robót budowlanych oraz opis stanu zaawansowania budowy na podstawie dziennika budowy,
 6. Jeśli budynek jest nowy również decyzja o Pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy.

 1. Podstawa nabycia, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy to jest od tego na jakiej podstawie aktualny właściciel uzyskał swoje prawo własności może to być między innymi akt notarialny na podstawie którego doszło do nabycia nieruchomości, orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, orzeczenie sądu o dziale spadku, ugoda sądowa, decyzja Akt Własności Ziemi dla nieruchomości gruntowych których własność stwierdzono przed 1989 lub inne zależnie do okoliczności,
 2. Wypis z rejestru gruntów oraz kartoteki budynków (jeśli kartoteka jest urządzona),
 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku gdy powierzchnia nieruchomości wskazana w księdze wieczystej nie pokrywa się z powierzchnią wynikając a z wypisu z rejestru gruntów oraz w przypadku gdy dla nieruchomości która będzie przedmiotem będzie zakładana nowa księga wieczysta (nieruchomość składa się z kilku działek a przedmiotem umowy będzie jedna z nich lub nie ma założonej księgi wieczystej ewentualnie nieruchomość została podzielna przez geodetę na kilka działek)- Starostwo Powiatowe,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy z którego będzie wynikać czy nieruchomość objęta jest ustaleniami Decyzji o Warunkach zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego a także czy nieruchomość leży na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji lub w strefie ekonomicznej,
 5. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o ilości osób zameldowanych.

 1. Podstawa nabycia, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy to jest od tego na jakiej podstawie aktualny właściciel uzyskał swoje prawo własności może to być między innymi przydział lokalu lub akt notarialny na podstawie którego doszło do nabycia nieruchomości, orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, orzeczenie sądu o dziale spadku, ugoda sądowa,
 2. Numer księgi wieczystej,
 3. Zaświadczenie w przedmiocie braku zaległości związanych z lokalem (Zaświadczeni wydaje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej/Spółdzielni Mieszkaniowej/Zarządy Nieruchomości zależnie od okoliczności kto zarządza nieruchomością i nalicza opłaty,
 4. Zaświadczenie os ilości osób zameldowanych z Urzędu Miasta/Gminy.

 1. Podstawa nabycia, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy to jest od tego na jakiej podstawie aktualny właściciel uzyskał swoje prawo własności może to być między innymi przydział lokalu lub akt notarialny na podstawie którego doszło do nabycia nieruchomości, orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, orzeczenie sądu o dziale spadku, ugoda sądowa,
 2. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej dla celów notarialnych z którego wynika komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 3. Zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o ilości osób zameldowanych w lokalu,
 4. Dodatkowo jeśli Obdarowany chce aby założyć księgę wieczystą należy przedstawić zaświadczenie do założenia księgi wieczystej ze Spółdzielni Mieszkaniowej,

 1. Podstawa nabycia, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy to jest od tego na jakiej podstawie aktualny właściciel uzyskał swoje prawo własności może to być między innymi akt notarialny na podstawie którego doszło do nabycia nieruchomości, orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, orzeczenie sądu o dziale spadku, ugoda sądowa,
 2. Numer księgi wieczystej dla nieruchomości na której jest wybudowany budynek w którym znajduje się lokal,
 3. Wypis i wyrys z rejestru gruntów i kartoteki budynków/lokali,
 4. Zaświadczenie o samodzielności lokalu.

 1. wskazanie wysokości hipoteki,
 2. wskazanie wierzyciela hipotecznego
 3. wskazanie wierzytelności jaką będzie zabezpieczać hipoteka (np. umowa kredytu, pożyczki, dotacji, ugoda itp.)

 1. Numer księgi wieczystej,
 2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów nieruchomości obciążanej.

 1. Dokumenty jak do sprzedaży zależnie od nieruchomości

 1. Dane sporządzającego testament oraz dane osób powołanych do spadku.

 1. Dane osób powołanych do spadku i osób na rzecz których ma nastąpić zapis oraz przedmiot zapisu.

 1. dane osoby na rzecz której ma być dokonany zapis windykacyjny,
 2. dane nieruchomości która ma być objęta zapisem – nr księgi wieczystej.

 1. dane osoby wydziedziczanej z podaniem powodów wydziedziczenia.

 1. dane osoby powołanej do spadku i opis polecenia.

 1. akt zgonu oraz akt urodzenia lub małżeństwa osoby która spadek odrzuca.

 1. dokumenty jak do sprzedaży

 1. Dane Mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa takiej jak: imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL) dane Pełnomocnika (imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców numer PESEL) zakres umocowania.

 1. akt zgonu- do uzyskania w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce,
 2. akt urodzenia Spadkobierców – synów osoby zmarłej - do uzyskania w każdy Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce,
 3. akt małżeństwa Spadkobierców – córek osoby zmarłej,
 4. Ostatni dowód osobisty osoby zmarłej ( z przeciętym rogiem) lub zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej,
 5. Dane ewentualnych nieruchomości wchodzących w skład spadku (numery ksiąg wieczystych).

 1. dane stron umowy w przypadku umowy przed zawarciem małżeństwa,
 2. Dane stron umowy – małżonków w trakcie trwania małżeństwa oraz odpis aktu małżeństwa – do uzyskania w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce

 1. dokument pod którym ma zostać złożony podpis w obecności notariusza.

 1. dokumenty jak do sprzedaży.

 1. dane stron umowy.

 1. dokumenty jak do sprzedaży.

 1. cel fundacji, majątek fundacji -donacja, dane fundatora.

 1. dane osobowe wspólników,
 2. PKD spółki.

 1. dane podmiotów- numer KRS,
 2. statut, umowa lub akt założycielski.

 1. dane domeny.

 1. treść wiadomości na nośniku elektronicznym do okazania.

 1. wskazanie obowiązku co do którego następuje poddanie się egzekucji i jego źródła np. umowy, ugody,
 2. dane osoby poddającej się egzekucji,
 3. dane osoby/podmiotu na rzecz której następuje poddanie się egzekucji.

 1. Przedmiot depozytu -dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe,
 2. dane osoby deponującej.

 1. wskazanie dokumentu z którego ma nastąpić odpis.

 1. dokument.

 1. weksel lub czek.

 1. dane osoby.

 1. dane osoby i dowód tożsamości.

 1. Prosimy o kontakt.

 1. testament.

UWAGA : W przypadku nieruchomości gruntowych, gdy akt notarialny poprzedzony jest podziałem geodezyjnym należy zawsze pobrać aktualny wyrys/kopię mapy ewidencyjnej oraz okazać ostateczną decyzję wydaną przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta zatwierdzającą podział wraz z planem podziału – mapą- sporządzonym przez geodetę i opieczętowanym przez Starostwo/Urząd Miasta Wydział Geodezji. Aby dokładnie w konkretnym wypadku dowiedzieć się jakie należy pozyskać dokumenty prosimy o kontakt telefoniczny., mailowy lub za pośrednictwem formularza kontaktu .

Istnieją pewne podstawowe dokumenty, które można w tym zakresie wskazać, jednak należy pamiętać, że charakter danej sprawy może spowodować konieczność dostarczenia jeszcze innych, wymaganych dokumentów. Dlatego bezpieczniej będzie skontaktować się z pracownikami naszej kancelarii, aby dowiedzieć się, jakie dokumenty należy ze sobą mieć podczas wizyty u notariusza.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez formularz kontaktowy

Opłaty

Jakie są koszty dokonania czynności notarialnej?

Wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej z tytułu dokonanych czynności. Wysokość tego wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie w zależności od skomplikowania danej czynności notarialnej. Wysokość taksy uzależniona jest także od wartości przedmiotu czynności. Taksa nie może przekroczyć wartości maksymalnych ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Taksa notarialna-rozporządzenie

Stawki maksymalne wynoszą:

 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł,

a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

§ 4. Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

W przypadku gdy przedmiotem czynności jest nieruchomość mieszkaniowa np. lokal mieszkalny, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, działka przeznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania pod zabudowę Mieszkaniową, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym taksa obliczona w sposób podany powyżej wynosi 50% taksy maksymalnej.

Taksa notarialna może również być określona kwotą stałą i tak:
 1. Taksa za sporządzenie pełnomocnictwa do jednej czynności wynosi 30 zł + 23% VAT
 2. Taksa za sporządzenie pełnomocnictwa do więcej niż jednej czynności wynosi 100 zł + 23% VAT
 3. Taksa za sporządzenie testamentu wynosi 50 zł + 23% VAT
 4. Taksa za sporządzenie testamentu z poleceniem wynosi 150 zł + 23% VAT
 5. Taksa za sporządzenie testamentu z zapisem zwykłym wynosi 150 zł + 23% VAT
 6. Taksa za sporządzenie testamentu z pozbawieniem prawa do zachowku – (wydziedziczenie) 150 zł + 23% VAT
 7. Taksa za sporządzenie testamentu z zapisem windykacyjnym wynosi 200 zł + 23% VAT
 8. Taksa za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu stawka wynosi 50 zł + 23% VAT
 9. Taksa za sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej – 400 zł + 23% VAT
 10. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
 11. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
 12. pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 13. Taksa za sporządzenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł + 23% VAT
 14. Taksa za sporządzenie Protokołu dziedziczenia wraz z Aktem Poświadczenia Dziedziczenia wynosi 150 zł + 23% VAT
 15. Taksa za poświadczenie podpisu pod dokumentem wynosi 20 zł + 23% VAT
 16. Taksa za poświadczenie dokumentu wynosi 6 zł + VAT za każdą stronę
 17. Taksa za sporządzenie wypisu/ odpisu Aktu Notarialnego wynosi 6 zł + 23 % VAT z za każdą rozpoczętą stronę
 18. Taksa za sporządzenie wniosku do ksiąg wieczystych wynosi 200 zł + 23% VAT.

Podane stawki są stawkami maksymalnymi.

Nasza Kancelaria stara się zawsze zaproponować cenę adekwatną do nakładu pracy, która w typowych sprawach jest niższa od taksy określonej powyżej.
Zadzwoń i dowiedź się jakie będą koszty w Twojej sprawie.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Ustawa o podatku od czyności cywilnoprawnych (PCC)

PODSTAWA PODATKU

 1. przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego;
 2. przy umowie zamiany:
  1. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu – różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali,
  2. w pozostałych przypadkach – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek;
 3. przy umowie darowizny – wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego;
 4. przy umowie dożywocia – wartość rynkowa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 5. przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku;
 6. przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione;
 7. przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – kwota lub wartość pożyczki albo depozytu, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych;
 8. przy umowie spółki:
  1. przy zawarciu umowy – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego,
  2. przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,
  3. przy dopłatach – kwota dopłat
  4. przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika – kwota lub wartość pożyczki,
  5. przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania – roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania,
  6. przy przekształceniu lub łączeniu spółek – wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia,
  7. przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby – wartość kapitału zakładowego

STAWKI

 1. Od umowy sprzedaży:
  1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
  2. innych praw majątkowych – 1%;
 2. od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
  1. przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
  2. przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%;
 3. od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1%,
 4. od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 0,5%,
 5. od ustanowienia hipoteki:
  1. na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności – 0,1%,
  2. na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej – 19 zł;
 6. od umowy spółki – 0,5%.
 7. Podatek pobiera się według stawki najwyższej:
  1. jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych;
  2. jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Jak również pobiera podatek od spadków darowizn oraz odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; 6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
 6. nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci
 7. nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność
 8. wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 1. 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 2. 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 3. 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; do grupy III – innych nabywców.

Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.
Za zstępnych w rozumieniu ustawy uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,

Podatek pobiera się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skali:

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
10 278 3%
10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
10 278 7%
10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
10 278 12%
10 278 20 556 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania.

Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ust. 1 oraz skale podatkowe określone w ust. 1 obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

Notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego:

 1. darowizny;
 2. umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;
 3. umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;
 4. umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Płatnicy są obowiązani:

 1. prowadzić rejestr podatku;
 2. pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, z zastrzeżeniem ust. 3;
 3. wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika wykonuje swoje zadania, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom;
 4. przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 3, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej albo w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności.

Notariusz pobiera opłaty związane z założeniem księgi wieczystej dla nieruchomości oraz z dokonywanymi wnioskami o wpis do ksiąg wieczystych. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

 1. własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 2. własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
 3. praw osobistych i roszczeń;
 4. zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Opłatę stałą w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

 1. założenie księgi wieczystej;
 2. połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
 3. odłączenie nieruchomości lub jej części;
 4. sprostowanie działu I–O;
 5. wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 6. dokonanie innych wpisów

Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą.
Opłatę stałą określoną powyżej pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Opłatę stałą określoną wyżej pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.
Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.
Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.
Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Kontakt

Nasz Adres:
Panoramiczna 2/38, 25-503 Kielce
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek: 9:00-16:00
Istnieje możliwość dostosowania godzin funkcjonowania kancelarii do indywidualnych potrzeb, również w dni wolne od pracy, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
Telefon:
668-098-877
781-201-461
E-mail:
kancelaria@notariusz-kielce.pl
Informacje Rejestrowe:
NIP: 9592059864
REGON:524599971

Napisz do nas

formularz kontaktowy

Imię jest wymagane
Adres email jest wymagany
Niepoprawny email.
Numer telefonu jest wymagany.
Wiadomość jest wymagana.
×